Privacybeleid

Home Privacybeleid

TAKING OFF respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij jouw gegevens beschermen.

Laatste update: 2 juli 2019

Introductie

TAKING OFF (hierna te noemen "TAKING OFF" of "ons" of "wij") respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG"). Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer wij dit Privacybeleid daadwerkelijk wijzigen, zullen wij dit eveneens middels een duidelijke kennisgeving op onze website communiceren.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Hoe jouw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover jij als betrokkene beschikt;
 • Hoe wij cookies gebruiken;
 • Hoe jij contact met ons kunt opnemen.
Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals jouw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens zoals jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat jij gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens met betrekking tot jouw bezoek aan onze website;
 • Alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
Doelen en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

TAKING OFF kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voor het geven van marketingadvies;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor jou van belang kan zijn;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming.
Bewaartermijn

TAKING OFF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met derden

TAKING OFF deelt jouw persoonsgegevens in principe niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens met derden te delen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers waaraan wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden hebben uitbesteed, zoals ICT-leveranciers en/of leveranciers van communicatiediensten.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen aan bovengenoemde derde partijen worden verstrekt voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. TAKING OFF is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van TAKING OFF, sluit TAKING OFF met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal TAKING OFF erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging

TAKING OFF heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.

Jouw privacyrechten

Als betrokkene heb jij de volgende privacyrechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat jij een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van de gegeven toestemming. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat jij het recht hebt om jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat jij deze aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.
Cookies

TAKING OFF maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Contact

Mocht je meer informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je o.a. schriftelijk contact met ons opnemen via het volgende postadres:

TAKING OFF
Kruisbroedersstraatje 17 A
5211 GZ 's-Hertogenbosch