Algemene Voorwaarden

Home Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen TAKING OFF en Opdrachtgevers. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar "hij" staat uiteraard ook "zij".

Laatste update: 2 juli 2019

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 • TAKING OFF en Opdrachtnemer
  de onderneming TAKING OFF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63992574, gevestigd en kantoorhoudende aan het Kruisbroedersstraatje 17 A te 's-Hertogenbosch (5211 GZ);
 • Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van TAKING OFF;
 • Dienst(en)
  de dienst(en) die door TAKING OFF worden verricht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever en Wederpartij
  jij, de opdrachtgever en wederpartij van TAKING OFF bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
  de overeenkomst van opdracht tussen TAKING OFF en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
  TAKING OFF en/of Opdrachtgever.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen TAKING OFF en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. TAKING OFF is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Offertes en aanbiedingen van TAKING OFF zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van veertien (14) dagen.
 2. TAKING OFF kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan TAKING OFF een opdracht verstrekt, is TAKING OFF pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 4. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht TAKING OFF niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 5. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.
Artikel 4: De Dienst
 1. TAKING OFF heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door TAKING OFF slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan TAKING OFF is geretourneerd.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft TAKING OFF recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 4. TAKING OFF verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 5. TAKING OFF zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TAKING OFF het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van TAKING OFF. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 6. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 7. TAKING OFF is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
Artikel 5: Verplichtingen van Opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan TAKING OFF alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die TAKING OFF nodig heeft om de Diensten te verrichten. TAKING OFF mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. TAKING OFF is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
Artikel 6: Beëindiging van de Overeenkomst
 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is TAKING OFF toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. TAKING OFF is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat TAKING OFF in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door TAKING OFF zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal TAKING OFF vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
Artikel 7: Vergoeding en Betaling
 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro's en worden vermeld exclusief BTW, eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (zoals reis- en verblijfkosten), tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt. De Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij TAKING OFF hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. TAKING OFF is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. TAKING OFF zal de Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien TAKING OFF een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.
 5. TAKING OFF is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.
Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan TAKING OFF in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan TAKING OFF een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij TAKING OFF berusten, blijven bij TAKING OFF.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij TAKING OFF.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. TAKING OFF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. TAKING OFF is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 3. Indien TAKING OFF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
Artikel 10: Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, ongeacht of deze van schriftelijke of mondelinge aard is.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die TAKING OFF rechtmatig heeft verkregen van een derde of door eigen onderzoek zonder daarbij gebruik te maken van geheime gegevens van de Opdrachtgever;
  • die op het moment dat een van beide Partijen deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder dat dit een van beide Partijen kan worden verweten;
  • die door een van beide Partijen openbaar wordt gemaakt op grond van een uitspraak van een rechter of publiekrechtelijk toezichtorgaan.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twee (2) jaar na het eindigen daarvan.
 4. TAKING OFF behoudt zich het recht voor om de naam van de Opdrachtgever en/of de merken waarvoor TAKING OFF haar Diensten heeft uitgevoerd als referentie te gebruiken en deze als zodanig openbaar te maken.
Artikel 11: Rechts- en Forumkeuze
 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen TAKING OFF en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12: Varia
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van TAKING OFF aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TAKING OFF gevestigd is.